Text Box: ITC– EVAC i uzbunjivanje

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

EVAC sistemi su postali obavezni sastavni delovi sistema obezbeđenja poslovnih i javnih objekata. U normalnoj upotrebi služe kao system razglasa, a u slučaju opasnosti preko saopštenja upravljaju evakuacijom objekta

Upravlja radom i kontroliše status svih uređaja sistema za evakuaciju preko RS-485 linije. Jedan sistem može sadržati do 4 master kontrolera od kojih će jedan biti master ostali slave (u slučaju kvara mastera automatski slave sa najnižom adresom preuzima funkciju master-a). 320x240 LCD displej, sa navigacionim i funkcijskim tasterima (MODE, ENTER, ALL CALL, RESET, OFF...). Osam predefinisanih poruka (EVACUATION, ALERT, ALL CLEAR, TEST…), 8 audio ulaza, priključak na PC, zonski mikrofon za saopštenja, rezervno napajanje...

TX-0710 Master kontroler

Softver pojednostavljuje konfigurisanje i upravljanje sistemom.

TX-0710R Softver

Distribucioni kontroler je modularne izvedbe i proširuje se prema potrebama objekta. Integriše u sebi interfejs prema sigurnosnom sistemu (požarna central...), audio matrix, nadzor linije zvučnika i pojačala, komunikacioni interfejs prema master kontroleru i PC računaru. Poseduje 320x240 LCD displej, funkcijske tastere, tastere za izbor zona (ukupno 16) i saopštenja (16)  svetlosnu  indikaciju kvara za svaku zonu, priključak za rezervno napajanje i zonski mikrofon za saopštenja.

TX-0711 Distribucioni kontroler

Ima istu funkciju kao distribucioni kontroler stim da nije sposoban za samostalan rad, njegovim radom upravlja master kontroler ili distribucioni kontroler. Proširljiv do 64 zona. Sve zone poseduju sopstvene tastere, i LED lampice za signalizaciju stanja - mirno, aktivno i kvar.

TX-0712 Distribuciono proširenje

Modularno pojačalo 5x500W. Individualna svetlosna indikacija u radu, kratki spoj i preopterećenje za svako pojačalo.  Izlaz za 100V zvučnike. Sistem koristi četri pojačala i u slučaju kvara na nekom od pojačala signal prebacuje na rezervno peto pojačalo. Interfejs prema kontrolerima sistema, ulaz za rezervno napajanje širok frekventni opseg 40-20kHz.

TX-0713 Pojačalo D-klasa

Rezervno napajanje za potrebe pojačalala i distribucionog kontrolera, sa ulazom za dve 12V baterije i pet  izlaza za rezervno napajanje 24VDC. Radi po principu UPS-a. Svetlosna indikacija režima rada, načina punjenja i kvara

TX-0714 Punjač akumlatora

Sem standardnih funkcija zonskog mikrofon prosleđivanje govornih poruka preko mikrofona na izabrane zone, jedinica obezbeđuje preko svog displeja komandovanje sistemom preko funkcijskih tastera, puštanje standardnih govornih poruka sistema, provera stanja sistema… Povezuje se sa distribucionim kontrolerom preko 485 interfejsa i sve signale razmenjuje digitalnim putem.

TX-0715 Lokalni zonski mikron

Sem standardnih funkcija zonskog mikrofon prosleđivanje govornih poruka preko mikrofona na izabrane zone, jedinica obezbeđuje preko svog displeja komandovanje sistemom preko funkcijskih tastera, puštanje standardnih govornih poruka sistema, provera stanja sistema… Povezuje se sa master kontrolerom preko 485 interfejsa i sve signale razmenjuje digitalnim putem.

Rezervno napajanje za potrebe proširenja distribucionog panela i master kontrolera, sa ulazom za dve 12V baterije i pet  izlaza za rezervno napajanje 24VDC. Radi po principu UPS-a. Svetlosna indikacija režima rada, načina punjenja i kvara

TX-0717— Punjač akumlatora

TX-0716 Centralni zonski mikron

Poseduje 16 ulaznih linija sa pojačala koje prosleđuje na 16 izlaznih linija prema zvučnicima. Njegova funkcija je da u slučaju požara ili drugih opasnih pojava signal na izlaznim linijama pojača na maksimalnu jačinu tona. Poseduje interfejs prema master ili distribucionom kontroleru i ulaz za rezervno napajanje.

TX-0719 Sigurnosni interfejs

Namenski industrijski PC računar sa tač skren ekranom.  Programiranje i praćenje statusa do 99 zonskuh pojačala, 3 izvora pozadinske muzike, 3 kanala za uzbunjivanje (2-digitalne poruke, 1 mikrofon). Prikazivanje statusa sa raznim bojama u radu—zeleno, kvar—crveno ... Konfigurisanje i podešavanje T-0910 master kontrolera sistema uzbunjivanja, odnosno slanje snimljenih poruka za uzbunjivanje uređaju T-0930. Softver se može instalirati i na običan PC računar sa Windows operativnim sistemom.

T-0900 Kontroler sistema uzbunjuvanja

Veliki LCD ekran za programiranje i prikaz statusa, 99 zonskih uređaja, dnevnik od 500 događaja. Potpun nadzor sistema, obaveštenje o kvaru na LCD displeju i na relejnom izlazu. Manuelna kontrola za sve pojačivače u sistemu na alarm, evakuaciju, prozivanje, izbor ulaznog kanala, odnosno jačina tona. RS-232 komunikacija sa softverom DB9 i RS-422 komunikacija sa ostalim uređajima sistema RJ45 4800bps.

T-0910—Kontroler sistema uzbunjivanja

Interfejs prema alarmnim sistemima zgrade (na primer požarna centrala) 30 alarmnih ulaza, proširljiv do 120. Mikroprocesorska kontrola, samodiagnostika, šalje signal uzbunjivanja svakih 5 sekundi u slučaju kvara kontrolera, ili prekida linije. Indikacija statusa ulaznih zona sa LED lampicama.

Predpojačalo za 6 audio kanala, obezbeđuje istovremeno pojačavanje svih kanala i obezbeđuje master kontroleru prosleđivanje poželjnih kanala do pojačivača sistema. 3 pozadinske muzike, 3 kanala uzbunjivanja i jedan za prozivanje. Individualna kontrola jačine tona svih kanala veliki LCD displej za podešavanje. Rukuje sa maksimalno 8 mikrofona samodiagnostoka.

T-0950 Audio processor

Uređaj služi za snimanje i reprodukciju alarmnih poruka. Razlikuje tri vrste poruka uzbunjivanje, evakuacija, ukidanje-test. Istovremeno se mogu reprodukovati dve vrste poruke za različite zone. Poruke se mogu presnimavati lokalno, svaka poruka je 1 minut. Poruke za uzbunjivanje i evakuaciju se puštaju i kad je kontroler sistema van funkcije. Uređaj poseduje 4 funkcijska tastera i funkciju samodijagnostike.

T-0930 Generator poruka

Mikrofonska jedinica za stonu ili nazidnu montažu. Povezuje se na T-0950, do 8 jedinice 100m. Imaju najviši prioritet u sistemu međutim u slučaju više mikrofona njihov nivo prioriteta se pojedinačno podešava. Funkcija poziva jedne, više, ili svih zona radi saopštavanja poruke. Funkcijski tasteri za pokretanje uzbunjivanja, evakuacije, odnosno ukidanje ovih funkcija na sve zone. Funkcija samodijagnostike.

Nazidno ardesibilno 60W pojačalo sa 100V izlazom. Šest ulaznih kanala, 32-stepena kontrola jačine zvuka. U slučaju alarma i evakuacije se pušta maksimalna snaga. Nadgledavanje izlaznih linija, pomoćno napajanje preko baterija. Funkcija samodijagnostike.

T-0966 Adresibilno pojačalo

Koristi se sa T-0966 sdresibilnim pojačalom, služi za podešavanje jačine tona na zvučnicima i izbor kanala pozadinske muzike. Alarm evakuacija i saopštenje se automatski prosleđuje na izlaz bez obzira na podešavanje atenuatora.

T-0902—Digitalni atenuator sa selektorom

Služi za programabilno upravljanje uređajima mreže. Unosi dodatnu funkcionalnost u sistem i proširiće ga svim naprednim funkcijama razglasa kao upravljanje CD i MP3 plejerom tjunerom, zonskim mikrofonima. Poseduje LCD displej za podešavanje i rukovanje, moguće programiranje sa PC računara, Algoritmi za prosleđivanje ulaznih kanala na poželjne izlazne zone, programsko biranje zapisa sa CD-a odnosno MP3 uređaja, biranje stanice sa tjunera, memorija za memorisanje algoritama i funkcija samodijagnostike.

TW-010C—Cyber-net kontroler

Povezuje se preko TW-5250SC uređaja ima veoma široku primenu, može se koristiti za emitovanje govorne poruke na izabrane zone, tačka do tačke, međusobni razgovor. Poseduje veliki LCD displej, tastere sa lampicama, do 30 mikrofona se može vezati na TW-5250SC mogućnost izbora do 1000 zona, mikrofon saopštava i redosled emitovanja prema TW-5250SC

TW-012—Digitalni atenuator sa izborom kanala

Kontroliše i upravlja radom do 30 mikrofona, 7 može raditi istovremeno 3 para voditi razgovor dok 1 emituje govornu poruku. Maksimalna udaljenost mikrofona je 1km CAT5 kablom. Funkcije samodijagnostike, provera priključenih mikrofona.

Adresibilni programabilni terminal, koji shodno instrukcijama koje dobiva sa kontrolera vrši fizičko prosleđivanje ulaznih kanala na izlaze, regulaciju jačine tona signala—na maksimum u slučaju alarma i evakuacije, odnosn na podešeni nivo za saopštenja i pozadinsku muziku. Funkcije samodijagnostike odnosno kontrola priključenih uređaja na prekid odnosno kratak spoj na izlazu.

T-0913AC— Program selektor

TW-5250SC—Kontroler mikrofona

U slučaju kvara nekog pojačala uređaj prebacuje izlaznu liniju na rezervno pojačalo. Priključak za 4 glavna pojačala i jedno rezervno pojačalo. Vreme prebacivanja manje od 0.2s

T-6226C— M/S preklopnik za pojačala

T-0923 Interfejs za uzbunjivanje

T-0912 VA Konzola za uzbunjivanje sa mikrofonom